Prosta księga gości w PHP z wykorzystaniem PDO i SQLite

Artykuł dodany: 19 stycznia 2016. Ostatnia modyfikacja: 08 lutego 2017.

Stopień trudności (1 - dla początkujących, 5 - dla ekspertów): 1

Tematem dzisiejszego artykułu będzie bardzo prosta księga gości, napisana z wykorzystaniem języka PHP i bazy danych SQLite. Poznamy czym są wyjątki, w jaki sposób pobierać i wstawiać dane za pomocą PDO, jak zabezpieczać dane pochodzące od użytkownika przy użyciu funkcji filtrujących. Założeniem będzie, aby księgę można osadzić na dowolnej stronie internetowej, dołączając jej jeden plik. Struktura plików dla całego projektu będzie miała postać:

|-guestbook.db  - plik bazy danych
|-guestbook.php - logika, operacje na bazie
|-guestbook.html - formularz dodawania nowych wpisów

Zakładam Czytelniku że znasz choćby podstawy języka SQL oraz wiesz czym jest HTML. Wszystkie dane zapisywane będą jako UTF-8. Zaczynajmy.

Przygotowanie bazy danych SQLite

Większość przykładów księgi gości znalezionych w sieci operuje na zwykłych plikach tekstowych. Chociaż są one łatwe w odczycie i stosunkowo proste do wykonania, mogą sprawić kilka problemów np. przy jednoczesnym dostępie do tego samego pliku może wystąpić blokada, wpisy mogą zostać nadpisane. Równocześnie, nie ma praktycznie hostingu, który nie oferowałby dostępu do bazy danych SQLite. Nie wymaga ona żadnej zaawansowanej konfiguracji, jest bardzo szybka i co najważniejsze, oferuje standard języka SQL do przeprowadzania operacji. Bazę możemy utworzyć w dowolnym programie a nawet wtyczce do Firefoksa.

Nasza baza danych będzie wymagała kilku pól, które najlepiej pokazać na przykładzie struktury danych:

CREATE TABLE "guestbook"(
	"id" Integer NOT NULL PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
	"add_date" DateTime NOT NULL DEFAULT (datetime('now','localtime')),
	"username" Text NOT NULL,
	"email" Text NOT NULL,
	"comment" Text NOT NULL
);

Kluczem głównym jest kolumna `id`. Dzięki opcji AUTOINCREMENT każdy nowy rekord, wstawiony za pomocą polecenia INSERT, zwiększy nam licznik o 1. Następnie mamy `add_date` – pole typu DateTime czyli przechowujące dane w postaci np.: 2016-01-19 19:29:03. Konstrukcja DEFAULT datetime(‘now’,‘localtime’) powoduje, iż wstawienie nowego rekordu automatycznie uzupełni pole o bieżącą datę. Będziemy mogli zatem pominąć je przy dodawaniu nowych rekordów. Pozostałe pola – `username`, `email`, `comment` – są typu tekstowego. Wszystkie pola są wymagane – nie mogą zawierać w sobie wartości NULL.
Gotową bazę danych będzie można pobrać w plikach na końcu artykułu.

Przygotowanie formularza HTML

Gdy mamy już gotową strukturę bazy danych możemy przejść do stworzenia formularza. Będzie on zawarty w oddzielnym pliku HTML, wczytywanym przez główny skrypt PHP.

guestbook.html

<form action="" method="POST" class="gb_form">
  <fieldset>
    <legend>Nowy wpis w księdze gości</legend>
    <div>
      <label for="gb_username">Nick / Nazwa użytkownika</label>
      <input id="gb_username" type="text" name="gb_username" required />
    </div>
    <div>
      <label for="gb_email">Adres e-mail</label>
      <input id="gb_email" type="email" name="gb_email" required />
    </div>
    <div>
      <label for="gb_comment">Komentarz</label>
      <textarea name="gb_comment" id="gb_comment" cols="30" rows="10" required></textarea>
    </div>
  </fieldset>
  <input type="submit" name="gb_save" value="Zapisz komentarz" />
</form>

Chcemy aby istniała możliwość osadzenia formularza na dowolnej stronie internetowej, stąd dla rozróżnienia, wszystkie elementy oznaczymy prefiksem `gb_`. Zgodnie z wcześniejszymi założeniami, pola `email`, `username` oraz `comment` są wymagane, dlatego będą posiadały atrybut `required`. Nie zwolni to nas oczywiście ze sprawdzenia po stronie PHP czy faktycznie wartość danego pola została przesłana. W artykule nie będę zajmował się stylowaniem za pomocą CSS – zostawiam to już Wam.

Wyświetlenie formularza na stronie

We wcześniejszym kroku przeniosłem formularz do zewnętrznego pliku z kilku powodów. Po pierwsze, nie ma większego sensu mieszać kodu HTML z PHP. Można oczywiście osadzić go za pomocą echo czy heredoc ale spowoduje to wolniejszą pracę parsera oraz problemy z łączeniem ciągów. Po drugie, dobry edytor umożliwi wygenerowanie całej struktury formularza prawie automatycznie (np. dzięki emmet.io). Podpowie też składnię HTML. I w końcu po trzecie, jeżeli korzystamy na stronie z systemów szablonów będzie można łatwo przepisać kod tak, aby był z nim zgodny. Biorąc to pod uwagę wyświetlenie formularza sprowadzi się do jego dołączenia poprzez require:

guestbook.php

<?php

require 'guestbook.html';

Dodawanie nowych wpisów

Pora zająć się logiką naszej mini aplikacji. Wiadomo już że podzielona będzie na dodawanie nowych wpisów oraz listowanie istniejących w bazie. Dodawanie powinno być wykonane dla metody POST, wyświetlanie natomiast dla GET. Jak w PHP odczytać te wartości? Język PHP zawiera kilka predefiniowanych zmiennych globalnych, dostępnych zazwyczaj w postaci tablicy. Interesująca jest zmienna $_SERVER w której znajdziemy bardzo użyteczne dane dotyczące informacji środowiskowych. Polecam jej wyświetlenie za pomocą polecenia:

var_dump($_SERVER);

Wśród wyświetlonych kluczy znajduje się indeks `REQUEST_METHOD` i to dzięki niemu wiemy, jaka metoda żądania została wykorzystana do udzielenia dostępu do strony. Możemy teraz zmodyfikować nasz plik `guestbook.php` o następujące linie:

<?php
// odczytujemy metodę dostępu do strony
$method = $_SERVER['REQUEST_METHOD'];

// POST
if ('POST' === $method && isset($_POST['gb_save'])) {
  // kod wpisujemy tutaj
} elseif ('GET' === $method) { // GET
}
require 'guestbook.html';

Dodatkowo dla metody POST sprawdzamy, czy ustawiona jest zmienna $_POST[‘gb_save’] czyli przycisk `submit` formularza. Ma to na celu jednoznaczne zidentyfikowanie formularza gdyby było ich kilka na naszej stronie docelowej, a każdy wysyłałby dane metodą POST. Możemy też skonfigurować od razu ciąg DSN dla sterownika PDO. Nie jest on szczególnie skomplikowany dla bazy SQLite – zawiera tylko nazwę pliku:

<?php
// DSN dla PDO
$dsn = 'sqlite:guestbook.db';
// odczytujemy metodę dostępu do strony
$method = $_SERVER['REQUEST_METHOD'];
...

W artykule dotyczącym PDO opisałem podstawowe założenia oraz polecenia. Zalecam lekturę jeżeli nie miałeś Czytelniku wcześniej z nim kontaktu. Pamiętaj aby do łączenia z bazą nie używać funkcji mysql_*() gdyż straciły już jakiekolwiek wsparcie a w PHP7 zostały całkowicie usunięte. Co zmienia się w stosunku do baz takich jak MySQL czy PostgreSQL to polecenie ustawiające metodę porównywania znaków. Zamiast SET NAMES, SQLite wykorzystuje PRAGMA:

$dbh = new PDO($dsn);
$dbh->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
$dbh->exec('PRAGMA encoding = "UTF-8";');

Linia setAttribute ustawia, że w przypadku wystąpienia błędu ma zostać rzucony wyjątek. W największym uproszczeniu wyjątki to zaawansowane, hierarchiczne struktury if/else. Możemy je zagnieżdżać wielokrotnie w sobie. Wyjątki są określonego typu – dla PDO jest to PDOException. Oznacza to że blok catch może złapać ten konkretny wyjątek a resztę pominąć. Na górze struktury wyjątków znajduje się `Exception` po którym inne wyjątki dziedziczą. Polecam przestudiowanie dokumentacji gdyż wyjątki są jedną z podstawowych struktur dobrze napisanej aplikacji.

Kolejną kwestią jest filtrowanie danych. Należy pamiętać aby zawsze bezwzględnie zabezpieczać dane pochodzące od użytkownika. Wszystkie dane wprowadzane na stronie, nagłówki, ciasteczka czy sesje można złamać i wstrzyknąć niebezpieczny kod. Dobrze stosowane PDO, powinno chronić przed podstawowymi atakami SQL Injection. Dobrze, oznacza przygotowywanie zapytań przez metodę prepare() oraz bindowanie parametrów. Inne metody jak `query()` czy `exec()` nie chronią zapytań. Na tym etapie należy sobie też postawić pytanie, czy dane z zewnątrz powinny być przefiltrowane przed umieszczeniem w bazie (dotyczy np. komentarza i możliwych tagów HTML), czy przechowywane w formie nienaruszonej. Zaawansowani programiści wybiorą zapewne opcję drugą – dzięki temu będą mieć zawsze komentarz w formie oryginalnej. My jednak, ze względu na możliwość wykonania ataku XSS przy wyświetlaniu danych, postawimy na usunięcie niebezpiecznych elementów przed ich dodaniem do bazy. Można to zrobić np. wyrażeniami regularnymi, ale wygodniej będzie skorzystać z wbudowanych funkcji filter_var(), filter_input_array() i pochodnych.

if ('POST' === $method && isset($_POST['gb_save'])) {
  $args = array(
    // Sprawdzamy poprawność adresu email za pomocą wbudowanego walidatora
    'gb_email' => array(
      'filter' => FILTER_VALIDATE_EMAIL
    ),
    // nazwa komentującego musi zawierać minimum 10 znaków
    // po sprawdzeniu długości zwracamy wyczyszczone dane
    'gb_username' => array(
      'filter' => FILTER_CALLBACK,
      'options' => function($username) {
        return (mb_strlen($username) < 5) ? false : filter_var($username, FILTER_SANITIZE_STRING);
      }
    ),
    'gb_comment' => array(
      'filter' => FILTER_CALLBACK,
      'options' => function($comment) {
        return (mb_strlen($comment) < 10) ? false : filter_var($comment, FILTER_SANITIZE_STRING);
      }
    )
  );
  $filter = filter_input_array(INPUT_POST, $args);
  var_dump($filter);
}

Filter_input_array w naszym przykładzie, pobiera wszystkie dane z tablicy POST i aplikuje do niej filtry. Adres email sprawdzany jest za pomocą wbudowanego walidatora, do dwóch pozostałych pól aplikujemy nasz własny filtr (FILTER_CALLBACK) będący funkcją anonimową. Nazwa użytkownika musi mieć odpowiednio minimum 5 znaków, komentarz minimum 10. Po poprawnej walidacji dane czyszczone są przy użyciu FILTER_SANITIZE_STRING, który działa m.in. jak funkcja htmlspecialchars(). W przypadku niepoprawnej walidacji zwracane jest `false`. Fakt ten możemy w bardzo ciekawy sposób wykorzystać. Aplikując do zmiennej $filter funkcję array_filter() bez parametrów, otrzymamy tablicę samych poprawnych wartości.

var_dump(array_filter($filter));

Zadanie: Wyświetlić błędy dla niepoprawnych pól, wstrzymać dalsze wykonywanie skryptu (dodawanie danych do bazy) jeżeli dane są nieprawidłowe.

Pokażę teraz jak wstawić dane do bazy, ale przerwanie skryptu zostawiam jako zadanie domowe. Piszcie w komentarzach jak sobie z nim poradziliście.

Zapytanie to prosty INSERT wstawiający wartości pobrane z przefiltrowanej tablicy:

$sql = 'INSERT INTO guestbook(email, username, comment) VALUES(:email, :username, :comment)';
$sth = $dbh->prepare($sql);

Jak wspomniałem wcześniej, data dodania komentarza oraz id komentarza to wartości generowane automatycznie, zatem pomijamy je na liście pól do wstawienia. Pozostałe wartości zostały wcześniej odfiltrowane i sprawdzone. Dostępne są pod zmienną $filter:

$sth->bindParam(':email', $filter['gb_email']);
$sth->bindParam(':username', $filter['gb_username']);
$sth->bindParam(':comment', $filter['gb_comment']);
$sth->execute();

Musimy też zadbać o to, aby w przypadku wystąpienia błędu w operacjach na bazie danych, został on wypisany na ekran (złapać wyjątek). Całość kodu dla metody POST prezentuje się następująco:

if ('POST' === $method && isset($_POST['gb_save'])) {
  $args = array(
    'gb_email' => array(
      'filter' => FILTER_VALIDATE_EMAIL
    ),
    'gb_username' => array(
      'filter' => FILTER_CALLBACK,
      'options' => function($username) {
        return (mb_strlen($username) < 5) ? false : filter_var($username, FILTER_SANITIZE_STRING);
      }
    ),
    'gb_comment' => array(
      'filter' => FILTER_CALLBACK,
      'options' => function($comment) {
        return (mb_strlen($comment) < 10) ? false : filter_var($comment, FILTER_SANITIZE_STRING);
      }
    )
  );
  $filter = filter_input_array(INPUT_POST, $args);
  var_dump(array_filter($filter));
  // TODO: przerwać działanie skryptu jeżeli część pól została niepoprawnie wypełniona

  try {
    $dbh = new PDO($dsn);
    $dbh->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
    $dbh->exec('PRAGMA encoding = "UTF-8";');

    $sql = 'INSERT INTO guestbook(email, username, comment) VALUES(:email, :username, :comment)';
    $sth = $dbh->prepare($sql);
    $sth->bindParam(':email', $filter['gb_email']);
    $sth->bindParam(':username', $filter['gb_username']);
    $sth->bindParam(':comment', $filter['gb_comment']);
    $sth->execute();
  } catch (PDOException $e) {
    echo 'Klasa PDO zwróciła wyjątek: ' . $e->getMessage();
  }
}

Wyświetlanie wpisów z księgi gości

Samo wyświetlenie zapisanych wcześniej wpisów jest bardzo proste. Polega na pobraniu danych z bazy i wygenerowaniu tabeli (lub innej odpowiedniej struktury HTML).

elseif ('GET' === $method) {
  try {
    $dbh = new PDO($dsn);
    $dbh->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
    $dbh->exec('PRAGMA encoding = "UTF-8";');

    // Pobieramy wszystkie wpisy
    $sql = 'SELECT * FROM guestbook';
    $result = $dbh->query($sql);
    if (false === $result) {
      echo 'Brak wpisów w księdze gości';
    } else {
      echo '<table class="gb_table">';
      echo '<thead><tr><th>E-mail</th><th>Nazwa użytkownika</th><th>Komentarz</th></tr></thead><tbody>';
      foreach ($result as $row) {
        echo '<tr>';
        echo '<td>', $row['email'], '</td>';
        echo '<td>', $row['username'], '</td>';
        echo '<td>', nl2br($row['comment']), '</td>';
        echo '</tr>';
      }
      echo '</tbody></table>';
    }
  } catch (PDOException $e) {
    echo 'Klasa PDO zwróciła wyjątek: ' . $e->getMessage();
  }
}

Można oczywiście znowu przerzucić HTML do zewnętrznego pliku (albo wykorzystać system szablonów który idealnie nadaje się do generowania tego typu danych), jednak dla ułatwienia postanowiłem generować kod “w locie”. W przypadku komentarza, zamieniamy jeszcze wszystkie znaki nowej linii na element `br`. Metoda query() zwraca `false` w przypadku niepowodzenia, co wykorzystaliśmy do sprawdzenia czy jakieś wpisy zostały pobrane. Dbamy też o to, by przechwycić wszystkie możliwe wyjątki. Widać że część kodu odpowiedzialnego za połączenie z bazą jest powtórzona. Można go oczywiście przenieść wyżej i jest to drugie zadanie dla Was. Ponieważ i tak potrzebujemy w obu przypadkach nawiązać połączenie, nie musimy się martwić o “lazy loading”.

Podsumowanie

Praca na bazie SQLite z wykorzystaniem PDO jest naprawdę przyjemna. W wielu miejscach może z powodzeniem zastąpić zwykłe pliki tekstowe. Aż szkoda że tak rzadko mniej doświadczeni użytkownicy z niej korzystają. Filtrowanie danych za pomocą wbudowanych w PHP funkcji nie jest jeszcze doskonałe, ale w przypadku mniej zaawansowanego kodu sprawdza się wyśmienicie. Myślę że kod przedstawiony w artykule można z powodzeniem wykorzystać do w pełni działającego projektu. Jeżeli dołożyć do niego jeszcze edycję zamieszczonych komentarzy będzie się sprawdzał znakomicie.

Pliki przestawione w artykule można pobrać z serwisu Github.

Potrzebujesz gotowej księgi gości? Teraz możesz zakupić w pełni funkcjonalny skrypt z panelem administracyjnym.

Komentarze

 • I am final, I am sorry, but it is necessary for me little bit more information.

  —- <br /> It is remarkable, this valuable message viagra 100, viagra no prescription, [url=http://hkcviagralvbqe.com/]cheaper generic viagra[/url] where can you buy viagra

 • Absolutely with you it agree. It is good idea. It is ready to support you.

  —- <br /> Also that we would do without your remarkable idea generic viagra cost, how to get viagra without a doctor, [url=http://hkcviagralvbqe.com/]price of viagra pills[/url] viagra generic

 • I about it still heard nothing

  —- <br /> This theme is simply matchless viagra price at costco, cheaper viagra, [url=http://hkcviagralvbqe.com/]canadian pharmacy generic viagra[/url] viagra red

 • Not in it an essence.

  —- <br /> In it something is also idea good, I support. viagra cheapest, how to order viagra, [url=http://hkcviagralvbqe.com/]ebay viagra[/url] 25mg viagra

 • Созданная нами международная компания Корпорация УОАЩШ Балахна проводит новейшим способом телеинспекциюинженерных систем, сетей хозяйственно-бытовой, сетей хозяйственно-бытовой, водостоков, канализации, водопроводов и т. д. <br /> Водеоинспекция труб происходит видеокамерой, которая двигается по трубам и передаёт вид на монитор и сразу делается видеозвукозапись изображения. <br /> Эта проверка дает возможность определить качество стыков и стенок труб, места расположения изъянов, свищей и прочих дефектов, обнаружить засоры и инородные предметы, несанкционированные врезки и прочие. Телеинспекция также имеет возможность быть использована и при приёме труб после завершения строительства, ремонтных работ. <br /> Наибольшим преимуществом системы телеинспекции является ее мобильность, легкость подхода к трубам, а ещё возможность получать видеоизображение внутренней части трубы.

  Наша производственная компания ГК ЗЩЫУК Лениногорск <br /> действует на предприятиях как частных так и муниципальных предприятиях.

  Диагностика скважин – [url=https://pitervod.ru]Замена глубинных насосов[/url]

 • В компании диагностирует скважины, производит Водоочистку для скважин.

  В компании для вас естьв продажу(услуги) ЁМКОСТНОЕ И РЕЗЕРВУАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, Емкости пожарные, топливные, химические, для пищевой промышленности, для питьевой воды, для кислот и т.д., Планетарные мешалки, Термическая сушка осадков сточных вод, Поворотные колодцы, Блоки биологической загрузки (ББЗ), Очистка ливневых сточных вод: жироуловители, пескоотделители, маслобензотделители, сорбционные фильтры, комбинированные песко-нефтеудалители (с сорбционным блоком и без), ОДЪЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ Металлоконструкции фермы, ВОДООЧИСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Нефтеотделители (отстойники), ПОДЪЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ Нестандартные металлоконструкции, ОЧИСТКА ЛИВНЕВЫХ СТОЧНЫХ ВОД Песколовки тангенциальные, НАСОСНОЕ И КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (Грунфос, КСБ, Вило, КИТ, Взлёт, ТВП) Щитовые затворы, ВОДОПОДГОТОВКУ Сорбционная фильтрация, а также все для автомойки Очистное сооружение для моек легкового транспорта.

  У нас вы найдете Ремонт очистных сооружений, а также Нефтеуловители, мы можем произвести Подбор оборудования для обустройства скважины. Бурение артезианских скважин, Инженерные изыскания, Водоснабжение частного дома.

  Телеметрия скважин : [url=https://hooppa.ru ] телеинспекция скважин[/url]

 • In my opinion the theme is rather interesting. I suggest you it to discuss here or in PM.

  —- <br /> Now that’s something like it! generic viagra in canada, viagra generic over the counter, [url=http://hkcviagralvbqe.com/]viagra online generic[/url] viagra liquid

 • удалите,пожалуйста! [url=https://mfc-ritual.by/].[/url]

  s.u.p.e.r.v.i.so.r2015.in.vino@gmail.com<br /> s.up.er.vis.or.20.15i.n.vi.n.o@gmail.com<br /> s.u.pervi.s.o.r20.1.5.i.nv.ino@gmail.com<br /> su.pervi.s.or.2015i.n.vi.n.o@gmail.com<br /> sup.er.vi.s.o.r.2.015i.n.vino@gmail.com

 • удалите,пожалуйста! [url=https://mfc-ritual.by/].[/url]

  s.u.p.er.vi.s.o.r.20.1.5in.v.i.n.o@gmail.com<br /> s.uperv.i.sor.20.1.5.i.n.v.i.no@gmail.com<br /> s.up.e.r.v.i.s.o.r20.1.5.in.v.i.n.o@gmail.com<br /> s.up.er.v.iso.r.2015i.n.v.i.no@gmail.com<br /> su.pe.rvis.o.r.201.5i.nv.i.no@gmail.com

 • Добрый день товарищи[url=https://aquabursrvice.by.by/]![/url] Наша организация занимается свыше 10 лет

  b.o.r.i.s19.80.s.ec.e.n.o.v@gmail.com

 • удалите,пожалуйста! [url=http://www.stekloelit.by/].[/url]

  bl.i.zk.o.y.an.2.0.1.7@gmail.com<br /> blizk.oyan2.0.17@gmail.com<br /> b.li.zk.oy.a.n20.17@gmail.com<br /> bl.iz.k.o.y.a.n20.17@gmail.com<br /> b.li.zko.y.an2017@gmail.com

 • По структуре он очень похож на вышерассмотренный документ приема на работу. [url=http://oq-ayiq.net/user/Tlink_2roantee/]разработка 1с в екатеринбурге[/url] Релиз должен быть не меньше 10. [url=http://kurgontepadon.uz/user/Tlink_2Shommem/]работа в екатеринбурге 1с оператор[/url] Версия ПРОФ – это просто. [url=http://npffkr.ru/user/Tlink_2incuseste/]программа 1с бухгалтерия в екатеринбурге[/url] По этой строке проводка сформирована не будет и проведение выписки сопровождается сообщением Проводки по кассе формируются только кассовыми документами . [url=http://yelpaze.org/user/Tlink_3spigult/]асп 1с екатеринбург вакансии[/url] Пользователю лишь важно понимать, что если программа задает вопрос о том, провести ли документ неоперативно , то это означает, что дата записи его документа не совпадает с текущей датой, и пользователю требуется решить согласен ли он поменять эту дату на текущую. [url=http://xn—80aajdebeob6axehd0acea0hc8mnb.xn—p1ai/user/Tlink_3seitaBiap/]1с продукты екатеринбург[/url] Сами разберетесь, ничего сложного. [url=http://xn——7sbgkqjm8au.xn—p1ai/user/Tlink_1boavory/]отзывы о прайм 1с екатеринбург[/url] Учет комиссионной торговли. [url=http://qxcs365.com/bbs/home.php?mod=space&uid=1261277]1с программист резюме екатеринбург[/url] Гарантирует эффективное решение всех задач вашей бухгалтерии, включая формирование первичной документации. [url=http://tlkpro.ru/user/Tlink_3Excictelt/]стажер программист 1с вакансия екатеринбург[/url] Приложение 1 Язык выражений системы компоновки данных. [url=http://carrosse-tour.com/user/Tlink_1nuringill/]1с фирмы в екатеринбурге[/url] Разница в цене между этими двумя вариантами довольно значительна. [url=http://onlinefilmy.ru/user/Tlink_2agillesse/]курсы 1с по выходным екатеринбург[/url] Это упрощает отражение операций поступления и реализации. [url=http://moheb-se.ir/user/Tlink_2Stinarf/]курс 1с бухгалтерия екатеринбург[/url] Отмечу одно очень красочное решение разработчиков 1С мне понравилось . [url=http://pari-scanner.ru/user/Tlink_3adjouth/]программист 1с обучение в екатеринбурге[/url] В приведенном примере это могут быть ДИВАНЫ, ШКАФЫ по производству мебели , КОМПЬЮТЕРЫ, СЕРВЕРЫ по сборке компьютеров , МАРКИ АВТОМОБИЛЕЙ транспортные услуги . [url=http://xn—80aajdebeob6axehd0acea0hc8mnb.xn—p1ai/user/Tlink_2seitaBiap/]1с программирование обучение в екатеринбурге[/url] Для руководителей предприятий и лиц, принимающих бизнес-решения, бухгалтеров, менеджеров подразделений материального снабжения, менеджеров по продажам, специалистов финансовых служб и др. [url=http://tebabet.info/index.php?subaction=userinfo&user=Tlink_3excitte]курсы 1с екатеринбург адреса[/url] Клиентская лицензия 1С – дополнительные ключи защиты, позволяющие использовать программы 1С одновременно на нескольких компьютерах и или серверах без каких-либо дополнительных устройств. [url=http://tut-uyut.ru/user/Tlink_1Aidessy/]ит 1с екатеринбург[/url] Видеокурсы на youtube. [url=http://uchus-rostu.net/user/Tlink_2Moumpenue/]1с настройка екатеринбург[/url] Если флажок не установлен, то закладка Распределение материалов видна. [url=http://supermuzon.info/user/Tlink_2Vording/]курсы 1с администрирование екатеринбург[/url] Книга учета доходов и расходов формируется автоматически. [url=http://ruxa.lowell.ge/user/Tlink_1Burbulk/]курсы 1с 8 обучение екатеринбург[/url]

 • По моему мнению Вы не правы. Могу отстоять свою позицию. Пишите мне в PM.

  —- <br /> А это имеет аналог? скачать фифа, скачать фифа а также [url=http://15fifa.ru/]15fifa.ru[/url] скачать fifa

 • У нас вы найдете Водопровод для ЛОС, а также ббз, мы можем произвести Насосы для скважин. Бурение артезианских скважин, Геологическое изучение недр, Водоснабжение частного дома.

  В компании имеется к продаже КОЛОДЦЫ , Отстойники для воды, Лопастные мешалки, Декантерные центрифуги, Технические колодцы, Коалесцентные модули, Фильтры напорные и самотечные (ФОВ, ФИП, ФСУ), ОДЪЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ Ангары, Павильоны, ВОДООЧИСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Очистка сточных вод на основе МБР (мембранного био реактора), ПОДЪЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ Шнеки для зерна и пищевой промышленности, ОЧИСТКА ЛИВНЕВЫХ СТОЧНЫХ ВОД Пескоуловители тангенциальные с шнековой выгрузкой, НАСОСНОЕ И КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (Грунфос, КСБ, Вило, КИТ, Взлёт, ТВП) Ротационно-поршневые насосы, ВОДОПОДГОТОВКУ Сорбционная фильтрация, а также все для автомойки Автомойки на базе песчанно-гравийной фильтрации.

  В компании диагностирует скважины, производит Обслуживание систем отопления.

  ленточный пресс для обезвоживания осадка и биозагрузка купить [url=https://bbz123.ru]блоки биологической загрузки для очистных сооружений[/url]

 • Однозначно, идеальный ответ

  —- <br /> Сойдет! скачать fifa, скачать fifa а также [url=http://15fifa.ru/]15fifa.ru[/url] скачать fifa

 • Если автомобильное стекло покрывается трещинам и надо заменить его, то вам в автосервисе пару разновидностей автомобильного стекла: послепродажное и новое. От вас зависит какое вы выбирите.

  Автомобильные стёкла, как и любые другие зап. части авто, делятся на подлинные и неоригинальные. Оригинальные стекла производятся либо на производстве, занимающемся выпуском автомобилей, либо у подрядчиков автоконцерна, выпускающих запасные части по лицензии АВТОЗАВОДа, те что непосредственно устанавливаются в производимые автотранспорта. <br /> Авто магазин XGX Industry ведет реализацию Автомобильных стёкл по всей городам России. <br /> Установкой Автомобильных стёкл Занимается наша фирма.

  Полировка лобовых стёкл от авто. <br /> Очень часто встречающимся повреждением модного авто стало утеря автомобильным стёклом прозрачности из-за потёртостей, царапин, как правило, от стеклоочистителей. В угоду собственной безопасности клиентов изготовители производят автостекла из довольно мягких видов стекла, что и делает этот изъян популярным. <br /> Частые повреждения авто стёкл бывают: незначительные, глубокие, средние повреждения. <br />VKA Industry Group устанавливает автомобильные стёкла как на отечественные, так и на зарубежные машины а также на большие автомобили. <br />DQX Industry отпускает авто стёкла под заказ.

  Официальный Магазин автостекла [url=https://hobook.ru/]автостекло в Самаре[/url]

 • Привет всем! интересный у вас сайт! <br /> Нашел хорошую базу кино: [url=http://kinoserialtv.net/]триллеры смотреть бесплатно в хорошем качестве 720[/url] <br /> Тут: [url=http://kinoserialtv.net/uzhasy/]кино ужасы бесплатно в хорошем качестве[/url] смотреть ужасы бесплатно в хорошем рейтинг 2018 <br /> Здесь: аниме смотреть бесплатно в хорошем http://kinoserialtv.net/anime/ рейтинг 2018 <br /> Здесь: http://kinoserialtv.net/15288-premera-treylera-mstiteli-4.html Премьера трейлера: «Мстители 4» <br /> Здесь: Шоу начинается / Showtime (2002) смотреть онлайн бесплатно [url=http://kinoserialtv.net/8696-shou-nachinaetsya-showtime-2002.html] Шоу начинается / Showtime (2002) смотреть онлайн бесплатно [/url]

 • Здравствуйте! интересный у вас сайт! <br /> Нашел хорошую базу кино: [b] смотреть фильмы бесплатно ужасы мистика лучшее [/b] [url=http://kinobibly.ru/]http://kinobibly.ru/[/url] <br /> Здесь: Криминальные фильмы http://kinobibly.ru/kriminal/} список 2019 <br /> Тут: онлайн фильмы бесплатно в хорошем качестве триллер http://kinobibly.ru/triller/ рейтинг 2019 <br /> Тут: http://kinobibly.ru/3676-shtorm-z-z-storm-2014.html Шторм Z / Z Storm (2014) смотреть онлайн бесплатно <br /> Тут: Кто напишет сценарий нового «Бонда» [url=http://kinobibly.ru/14822-kto-napishet-scenariy-novogo-bonda.html] Кто напишет сценарий нового «Бонда» [/url]

 • Независимо от того, чем занимается ваша компания оптовой, розничной или комиссионной торговлей, оказанием услуг, производственной или строительной деятельностью Вы можете доверить ведение учета решению 1С Бухгалтерия 8 . [url=http://kolcovo.ru/communication/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=49901]резюме оператор 1с екатеринбург[/url] При проведении документа программа автоматически начисляет взносы по всем сотрудникам согласно установленным параметрам. [url=http://www1.socshop.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=25649]курсы 1с склад и торговля екатеринбург[/url] 3 Еще один совет по настройке программы. [url=http://rrcdetstvo.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=54443&4nA=]доработка 1с екатеринбург[/url] Для каждого обособленного подразделения можно указать адреса, телефоны, фамилии ответственных лиц подразделения. [url=http://bashkiria.travel/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=18393&4nA=]компьютерные курсы 1с екатеринбург[/url] В случае терминального сервера – процессор вообще несет на себе основную роль подразумевается, что нет явных слабых мест, типа нехватки памяти или огромного количества ненужного ПО . [url=http://xn—80afhpoahcbjlch1a1d7d.xn—p1ai/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=184307]екатеринбург работа программист 1с без опыта[/url] 05 НДС таможенный и так относится при оприходовании ГТД, если я еще раз НДС отнесу на этот счет, суммы задвоятся. [url=http://kazan.center-instrumenta.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=14678]щорса 7 екатеринбург 1с[/url] ВАЖНО конфигурацию 1С Бухгалтерия 8. [url=http://www.karlamaratta.com/communication/forum/user/59157/]услуги 1с екатеринбург[/url] Может возникнуть, если распределяемые расходы зарегистрированы на счетах учета прямых расходов. [url=http://socgorod74.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=83316]1с бухгалтерия проф купить в екатеринбурге[/url] Мы публикуем на этой странице информацию для наших клиентов. [url=https://retro-volga.ru/communication/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=55015&4nA=]стажер программист 1с вакансия екатеринбург[/url] Если Вы все сделали правильно, то в следующем окне будет список шаблонов для установки. [url=http://parus-perm.ru/communication/forum.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=3598&4nA=]семинар 1с 2017 в екатеринбурге[/url] Если по отдельным объектам основных средств способ отражения расходов по налогу отличается от остальных, то в регистр нужно ввести отдельную запись, в которой указать рис. [url=http://xn—e1aoebafety.xn—p1ai/communication/forum/user/15381/]единый семинар 1с екатеринбург прайм[/url] 91 типовой конфигурации Клиент ЭДО Базовая , редакция 2,5. [url=http://l-avt.ru/support/dialog/?PAGE_NAME=profile_view&UID=6576&4nA=]курсы администратора 1с екатеринбург[/url] Назначение прав доступа на ключевые показатели. [url=http://www.biarmia.ru/communication/forum/talk/user/80428/]учеба на 1с екатеринбург[/url] Поле картинки. [url=http://socgorod74.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=83316]1с бухгалтерия проф купить в екатеринбурге[/url] Профессиональное внедрение позволит адаптировать широкий функционал платформы под особенности бизнес-процессов вашей компании. [url=https://aromatherapy.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=18317&4nA=]1с бухгалтерия купить программу екатеринбург[/url] В детальном отчете пишет 1. [url=https://retro-volga.ru/communication/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=55015&4nA=]стажер программист 1с вакансия екатеринбург[/url] Отложенное проведение и допроведение документов. [url=http://vm4-vs1.webstyle.ru/communication/forum/talk/user/3340/]компании продающие 1с екатеринбург[/url] В этой статье мы рассмотрим пошаговую инструкцию по приему на работу работника в 1С Бухгалтерия 8. [url=http://centerestetmedicina.ru/about/forum/user/94712/]продажа 1с в екатеринбурге[/url]

 • Levitra Generico In Farmacia Acquisto Side Effects Of Cephalexin In Dogs Lioresal En Pharmacie [url=http://oc-35.com]online pharmacy finax[/url] Amoxicillin Or Antibiotic And Later Pain

 • Мы точно знаем, что онлайн-знакомства зачастую они не приносят желаемого эффекта, в связи с этим здесь мы сформировали данный интернет-сайт с единственной задачей: сделать он-лайн-знакомства бесплатными, легкими и увлекательными для всех без исключения. Совершенно не можете отыскать свою вторую половинку? <br /> Теперь имеется в наличии крутая альтернатива – веб-сайты знакомств без регистрации в Рф. Вы сможете в любое комфортное именно для вас время дня соискать близкую душу без особых затруднений на нашем специализированном вебсайте, где тысячи граждан каждодневно разговаривают между собой.Всего-навсего несколько минут приятного обычного человеческого общения могут поменять вашу личную жизнь, в ней, наконец, появится страсть и счастье. <br /> Вне зависимости от того, где вы всегда пребывайте, в Рф или в ином государстве, у вас имеется возможность завести знакомство с представителем сильного пола либо дамою из Нашего государства. <br /> Для этого не надо осуществлять процедуру регистрации на сайте в режиме online, чтобы получить доступ к базе данных.

  Мы знаем, что online-знакомства довольно часто не приносят хорошего эффекта, потому здесь мы организовали данный онлайн-сервис с единственной идеей: сделать онлайн-знакомства бесплатными, легкими и увлекательными в интересах каждого. Совершенно не можете разыскать свою вторую половинку?

  Теперь существует лучшая альтернатива – ресурсы знакомств без регистрации в стране. Вы можете без проблем в удобное для вас время суток найти родственную душу без особых затруднений на нашем специальном web-сайте, где тысячи людей повседневно беседуют друг с другом.Всего-навсего пару минуток приятного контакта могут изменить вашу реальность, в которой, наконец, появится любовь и наслаждение. <br /> Не важно, где вы всегда живете, в России либо в другом крае, у вас имеется возможность знакомиться с представителем сильного пола либо женщиной из России. <br /> Для этой цели вам не обязательно осуществлять процедуру регистрации на веб-сайте, дабы иметь возможность доступа к базе данных. <br /> Все записи и знаки заинтересованности в виде даров останутся личными и не раскрываются. <br /> В случае, если у вас большое стремление отыскать другую половинку намного быстрее, оформите VIP аккаунт, на котором работает услуга личных характеристик. Для тех, кто не любит спешки в поиске родного человека, имеет возможность радоваться приятным разговором. Подарите для себя надежду быть счастливым.

  знакомства – [url=https://simpotka.ru]скачать знакомства сайт друг[/url]

 • детские игровые городки пристенные спортивные комплексы игровой городок <br /> https://salda.ws/f/topic.php?p=6353#post_6353 <br /> купить батуты городок детский комплекс купить гантели в москве <br /> http://naydem-vam.ru/viewtopic.php?id=16917#p29127 http://www.mother.ru/phorum5/read/8/488528/501155.html#msg-501155 http://forum.ssa.ru/cat-dizayn-proektyi/topic-1646-page-2.html#post44228 http://thedacha.ru/showthread.php/1861-%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8 https://salda.ws/f/topic.php?p=6353#post_6353 <br /> купить турник домой кольца спортивные детские купить <br /> http://partnerusa.net/post64653.html#p64653 http://naydem-vam.ru/viewtopic.php?id=16917#p29127 https://salda.ws/f/topic.php?p=6353#post_6353 http://mskaforum.ru/showthread.php?t=66099 <br /> развивающий комплекс для малышей продам детскую песочницу купить турник для подтягивания городки цена качели детские пластмассовые <br /> http://forumok.org/topic5860-3.html#post127308 http://marimama.ru/forum/17-11146-1#639272 http://virtuozi.com/showthread.php?t=33909 <br /> детские спортивные комплексы для дома <br /> http://mskaforum.ru/showthread.php?t=66099 http://forum.ssa.ru/cat-dizayn-proektyi/topic-1646-page-2.html#post44228 http://forumok.org/topic5860-3.html#post127308 <br /> детские деревянные домики для дачи детский комплекс купить <br /> http://mskaforum.ru/showthread.php?t=66099 http://forumok.org/topic5860-3.html#post127308 <br /> детские спортивные городки <br /> http://thedacha.ru/showthread.php/1861-%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8 http://www.mother.ru/phorum5/read/8/488528/501155.html#msg-501155 http://marimama.ru/forum/17-11146-1#639272 <br /> боксерская груша напольная детские деревянные площадки для дачи спортивный комплекс astasport asta1 <br /> http://mskaforum.ru/showthread.php?t=66099 http://partnerusa.net/post64653.html#p64653 <br /> упражнения для пресса на шведской стенке <br /> http://forum.ssa.ru/cat-dizayn-proektyi/topic-1646-page-2.html#post44228 http://www.mother.ru/phorum5/read/8/488528/501155.html#msg-501155 http://mskaforum.ru/showthread.php?t=66099 http://virtuozi.com/showthread.php?t=33909 <br /> детские деревянные домики для дачи купить навесной турник на шведскую стенку детские спортивные комплексы для дома из дерева купить спортивный комплекс для детей на дачу <br /> http://marimama.ru/forum/17-11146-1#639272 http://forum.ssa.ru/cat-dizayn-proektyi/topic-1646-page-2.html#post44228 http://www.mother.ru/phorum5/read/8/488528/501155.html#msg-501155

 • Are you a busy person as well as you do not have enough time for cleansing? It is for you that we offer the maid solution (inbound maid).

  We will certainly choose an expert cleaning service to do cleaning on-site in NY. We will assist address the issue of cleansing as effectively as possible, rewarding and immediately.

  An application for calling housemaids is finished within 30-60 mins, depending on where the cleaning specialist is located closest to the place of work.

  Going after tidiness as well as order takes our precious hrs as well as mins daily. We will gladly take on your cares – in the part that worries the cleanliness as well as order in the house. Delight in downtime, fun as well as socializing with your loved ones, and also housemaid solution Staten Island will make sure to conserve you from everyday difficulties! Our house maid NYC will certainly get to your comfort, tidy up as well as go. You no longer require to respect sanitation, you can hang around on yourself!

  You do not have enough time to focus on such aggravating trifles, like dust collected on the racks or a discolored mirror, and it is from these trifles that the general form of living as well as our wellness are created. That is why relying on house cleaning service NJ to clean your room you obtain maximum outcomes with minimum expense of your money and time. We are completely in charge of the safety and security of your home as well as assure the top quality of our <a href=https://maidservicenyc.pro/>maid service new york</a>.

 • Are you a hectic person and you do not have sufficient time for cleaning? It is for you that we provide the house maid solution (inbound maid).

  We will certainly pick a specialist cleaning service to do cleaning on-site in NY. We will certainly assist resolve the trouble of cleansing as effectively as possible, profitable and immediately.

  An application for calling house cleanings is finished within 30-60 mins, depending on where the cleansing specialist is located closest to the workplace.

  Going after tidiness as well as order takes our precious hrs and mins daily. We will gladly handle your cares – in the part that concerns the cleanliness and also order in your house. Take pleasure in free time, fun as well as fraternizing your enjoyed ones, as well as maid service Staten Island will certainly take care to conserve you from daily troubles! Our maid NYC will come to your comfort, tidy up as well as go. You no longer require to appreciate tidiness, you can spend time on yourself!

  You do not have enough time to pay attention to such annoying trifles, like dirt accumulated on the shelves or a discolored mirror, and it is from these trifles that the basic kind of living and also our well-being are created. That is why relying on house maid service NJ to clean your room you obtain optimal results with minimal expenditure of your time and money. We are fully responsible for the safety of your property and also assure the excellent quality of our <a href=https://maidservicenyc.pro/>maids nyc</a>.

 • We work in Brooklyn. Girls Claire : <br /> <a href=https://body-rub.manhattan-massage.com>body rub parlour</a>

 • Are you an active person and also you do not have sufficient time for cleansing? It is for you that we offer the housemaid solution (inbound cleaning lady).

  We will certainly select an expert cleaning company to perform cleaning on-site in NY. We will certainly aid fix the trouble of cleaning as successfully as possible, successful and immediately.

  An application for calling maids is completed within 30-60 mins, depending on where the cleansing professional lies closest to the workplace.

  Going after cleanliness and order takes our valuable hrs and also minutes daily. We will happily handle your cares – in the component that worries the sanitation and also order in the house. Appreciate downtime, fun as well as socializing with your liked ones, and maid solution Staten Island will certainly make sure to save you from daily troubles! Our house maid NYC will get to your comfort, clean up as well as go. You no longer need to appreciate sanitation, you can hang out on yourself!

  You do not have sufficient time to take notice of such irritating trifles, like dust built up on the shelves or a discolored mirror, and also it is from these trifles that the basic form of living as well as our wellness are formed. That is why relying on maid service NJ to clean your area you obtain optimal outcomes with minimal expense of your money and time. We are completely responsible for the safety and security of your residential or commercial property and also assure the excellent quality of our <a href=https://maidservicenyc.pro/>maids manhattan</a>.

 • If you intend to return entirely residence to your partner and also kids, you can ask maid solution NYC to frequently accomplish an extra plan of services, such as: Pet dog treatment; <br /> Purchase of house chemicals and also items; Food preparation; Repayment of utility costs; Sprinkling house blossoms; Placing order inside the cupboards – you on your own claim house cleaning service NY, what, where and also in what order you require to put it.

  Looking to us, you can be certain that our house cleaning solution NY is an worker with long-term residence and also living in NYC, who will expertly clean the apartment or condo and also satisfy all home jobs. We follow the regulation, for that reason we do not admit to the personnel of our company persons who are not registered in the country. house cleaning service NY that are not citizens of our state can not operate in our firm. The <a href=https://maidsmanhattan.club>maids downtown</a> NY home solution is CHEAP!

  All you need to do in order to welcome the housemaid to your residence is to leave a demand to our phone supervisors. After that, cleanliness and also order will certainly settle in your home!

  Top notch household chemicals and technical equipment that is required for cleaning, our inbound caretaker, and currently you’re aide will bring with her. All maids purely observe privacy as well as know the guidelines and also norms of behavior as well as communication in the family with the company. They are always accountable and also executive.

  Order the solutions of a caretaker! Rid yourself of tiring homework and also take time on your own and your liked ones!

 • Всем привет! интересный у вас сайт! <br /> Нашел обширную базу кино: <b> смотреть мультфильм мулан хорошем </b> <a href=http://kinovalenok.tv/>http://kinovalenok.tv/</a> <br /> Тут: смотреть лучшее фэнтези 2018 2019 http://kinovalenok.tv/fentezi/ рейтинг 2018 <br /> Здесь: <a href=http://kinovalenok.tv/drama/>драмы смотреть хорошем качестве</a> смотреть фильмы драма онлайн в хорошем качестве список 2018 <br /> Тут: Смотреть онлайн лучшие документальные фильмы http://kinovalenok.tv/dokumentalnyy/ рейтинг 2019 <br /> Здесь: http://kinovalenok.tv/11642-odin-iz-nas-one-of-us-2016.html <b> Смотреть Один из нас / One of Us (2016) онлайн бесплатно </b> <br /> Тут: http://kinovalenok.tv/41-the-walking-dead-sezon-1-seriya-6.html <br /> Тут: http://kinovalenok.tv/1823-chernyy-plasch-darkwing-duck-serii-1-91-1991-1992.html

 • Всем известно, что онлайн-знакомства почти всегда они не дают требуемого результата, по этой причине здесь мы образовали этот сайт с одной целью: сделать онлайн-знакомства без оплаты, легкими и увлекательными ради абсолютно всех. Абсолютно не можете разыскать свою другую половинку? <br /> Но есть неплохая альтернатива – ресурсы знакомств без регистрации в России. Вы можете без проблем в любое комфортное для вас лично время отыскать родственную душу без труда на данном спец сайте в режиме онлайн, где множество современных людей повседневно разговаривают друг с другом.Всего-лишь пару минуток приятного обычного человеческого общения позволяют до неузнаваемости изменить вашу сегодняшнюю повседневная жизнь, в ней, наконец, появится любовь и счастье. <br /> Не важно, где лично вы находитесь, в России либо в ином государстве, у вас есть возможность завести знакомство с мужчиной либо женщиной из Нашего государства. <br /> Для этого не требуется проходить процедуру регистрации на сервисе, чтобы получить доступ к базе данных.

  Всем известно, что он-лайн-знакомства довольно часто они не предоставляют желанного результата, именно поэтому мы организовали этот сайт с единственной целью: сделать он-лайн-знакомства бесплатными, легкими и увлекательными в интересах всех без исключения. Никак не можете отыскать свою другую половинку?

  Теперь имеется отличная альтернатива – онлайн-ресурсы знакомств не регистрируясь в Российской федерации. Возможно в удобное для вас время суток увидеть родственную душу легко на нашем специализированном веб-сайте, где сотни и сотни современных людей ежедневно разговаривают друг с другом.Всего-лишь несколько минут милого общения смогут до неузнаваемости изменить вашу реальность, в ней, наконец, возникнет страсть и наслаждение. <br /> Вне зависимости от того, где лично вы живете, в России или в ином государстве, у вас имеется возможность знакомиться с мужчиной или женщиной из Нашего государства. <br /> Для этого не требуется выполняться процедуру регистрации на веб-сайте, чтобы получить доступ к базе данных. <br /> Все записи и знаки заинтересованности в виде подарков останутся конфиденциальными. <br /> Если у вас великое стремление встретить вторую половинку как можно раньше, оформите ВИП страницу, на котором имеется услуги индивидуальных задач. Тем, кто не любит спешки в поиске близкого человека, может радоваться комфортным разговором. Подарите для себя возможность быть счастливым.

  Сайт знакомств Белгород : <a href=https://simpotka.ru>Сайт знакомств Кемерово</a>

 • All services given by our firm in New york city, performed both on a one-off and on a lasting basis. Any additional can be chosen by consumers only separately. In the job of a cleaning firm in New York, the best quality products. Many thanks to consistent specialist growth, equipment and cleaning methods are constantly being improved. For that reason, the result of our work can satisfy the needs of even one of the most requiring clients. <br /> Costs you can figure out from the catalog. Do not lose your time on deceitful entertainers, call the professionals!

  Express Solution

  The business uses home cleaning services, including making use of commercial mountaineering, as well as other assistance, such as cleansing leather furniture. Here you can order the cleaning of the apartment all at once or, claim, its components, the kids’s area after the renovation, or the living room after a noisy celebration. The benefit of cleaning is expert take care of the tidiness, comfort, health and wellness, time and state of mind of residents or employees in a specific space. The best aide in restoring order as well as sanitation is a specific specialist solution firm. Professionalism and reliability, effort, hard work of personnel, making use of premium cleaning agents create an ambience of best sanitation.

  House cleaning maids Manhattan – <a href=https://maidsmanhattan.club>maids new jersey</a>

 • Наша корпорация делает свою работу по восстановлению и очистки водопроводов новым методом гидродинамической очистки на новейшем оборудовании. Использование указанного способа дает гарантию восстановления функций стальных труб к начальному уровню, уменьшаются расходы электроэнергии на 15процентов, увеличивается установленный срок использования стальных труб на 20 лет до капремонта, увеличиваются интервалы между профилактическим сервисом. <br /> Выполняем абсолютно любые работы, в частности: <br /> Аварийный ремонт наружного водопровода-восстановление рабочего состояния в течение 24 часов.

  Из каких соображений выбирают нашу фирму? <br /> Гигантский стаж работы – более сотни восстановленных очистных сооружений в России и за её пределами, присутствие всех без исключения лицензий и разрешений на производство ремонтно-строительных и технологических задач, создание и проектирование экологического, безопасного, энергосохраняющего, очень эфективного оснащения, гарантийное обслуживание, высокопрофессиональный и ответственный коллектив.

  Обсадка труб скважин – <a href=https://akvasos.ru/>Геофизическое исследование скважин на воду</a>

 • Наша производственная компания выполняет услуги по восстановлению и очистки водопроводов новым способом гидродинамической очистки на новом парке оборудования. Использование данного способа дает гарантию возобновления функций стальных труб к начальному уровню, убавляются затраты электричества на 15%, увеличивается промежуток времени работы стальных труб на 20 лет до капремонта, повышаются промежутки между проф. сервисом. <br /> Фирма организует любые работы, например: <br /> Аварийный ремонт канализации-восстановление внешней системы канализации в течение 2 часов.

  Почему выбирают данную специализированную компанию? <br /> Громадный опыт работы – более сотни восстановленных очистительных сооружений в Нашем государстве и за её пределами, наличие всех лицензий и разрешений на осуществление реставрационных и технических работ, создание и проектирование экологического, безопасного, энергосохраняющего, очень эфективного оборудования, послегарантийное техобслуживание, безупречный и ответственный коллектив.

  Чистка фильтров скважин : <a href=https://synergy90.ru>Геофизическое исследование скважин на воду</a>

 • Cleaning work in the spring is an opportunity implement cleaning the house, on the street, at home. <br /> Streets, courtyards, gardens, squares and urban square need not only clear from dirt accumulated in snow Cleaning work in the spring is an opportunity implement cleaning work, rooms and also in my apartment. <br /> Streets, courtyards, parks, squares and other urban areas need not only clear from the dirt that formed during the winter, take out the garbage, but also prepare for the summer period. For this purpose it is necessary to restore damaged sidewalks and curbs, repair broken small architectural forms sculptures, flowerpots,artificial reservoirs,benches, fences, and so on, refresh fences, painting and many other things. <br /> We hold spring cleaning cottages in areas , but with pleasure we can tidy up . Specialists production company Graniteville can hold spring cleaning 2018.

  We hold spring general cleaning in areas , we can put in order private households and suburban plots . <br /> Our specialists Plum Beach do spring garden cleaning. <br /> Our General Partnership cleaning organization Lower East Side DIXIE, is engaged spring cleaning plot in Manhattanville under the direction of MATILDA.

  The maid Bococa : <a href=https://springcleaning.pro>Spring cleaning</a>

 • Приветствую вас! команда СЕО для раскрутки и продвижения интернет-сайтов в поисковых серверах и дополнительно соц сетях. И меня зовут Антон, я учредитель большой группы линкбилдеров, маркетологов, профессионалов, рерайтеров/копирайтеров, оптимизаторов, link builders, разработчиков, специалистов, копирайтеров. Мы – команда профессиональных фрилансеров. Наши специалисты могут помочь вашему любому веб-сайту подняться в ТОП 15 в выдаче поиска различной системе. Для вас мы предлагаем лучшую раскрутку веб-сайтов в поисковых серверах! Каждый из нас прошел колоссальный высокопрофессиональный путь, мы знаем, каким способом грамотно делать ваш личный веб-сайт, продвинуть его на 1 место, конвертировать web-трафик в заказы. У нас имеется для Лично для вас бесплатное предложение по раскрутке любых интернет-ресурсов. Мы ждем Вас!

  сео онлайн бесплатно <a href=https://seoturbina.ru>seo продвижение сайта бесплатно</a>

 • Если автомобильное стекло трескается и потребуется замена, то вам в автомобильном сервисе несколько типов стеклов: старое и новое. От вас зависит какое вы выбирите.

  Автомобильные стёкла, как и любые другие авто зап. части машины, делятся на уникальные и от производителей третьих фирм. Уникальные авто стекл выпускаются либо на автобобильном заводе, занимающемся выпуском автотранспорта, либо у поставщиков автоконцерна, выпускающих запасные части по лицензии производства, которые напрямую устанавливаются в производимые автомобили. <br /> Магазин авто FYG осуществляет Лобовые стёкла от автомобиля по всем городам страны. <br /> Установкой Лобовых стёкл от авто Занимается наша фирма.

  Полировка автомобильных стёкл. <br /> Очень часто встречающимся изъяном нового тачки несомненно является утеря лобовым стёкло от авто прозрачности из-за потёртостей, царапин, как правило, от стеклоочистителей. В пользу защиты автопассажиров производители создают лобовые стёкла от авто из довольно мягких видов стекла, что и делает этот повреждения популярным. <br /> Частые повреждения лобовых стёкл от авто бывают: незначительные, глубокие, средние повреждения. <br />FYG устанавливает автостекла как на отечественные, так и на зарубежные машины а также на габаритные автомобили. <br /> Наша компания изготавливает авто стёкла на заказ.

  Официальный дистрибьютер автостекла <a href=https://hobook.ru/>заднее стекло автомобиля</a>

 • У нас вы найдете Проектирование ЛОС, а также ббз, мы можем произвести Подбор оборудования для обустройства скважины. Бурение скважин на воду, Поиск полезных ископаемых, Ремонт систем водоснабжения.

  В Сервисе для вас естьв продажу(услуги) БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАГРУЗКА, Силосы для хранения сыпучих продуктов, Пропеллерные мешалки, Ленточный фильтр-пресс, Контрольные колодцы, Блоки биологической загрузки (ББЗ), Биологическая очистка хоз.бытовых сточных вод, ОДЪЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ Шнековые конвейеры, ВОДООЧИСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Канализационные насосные станции (КНС), ПОДЪЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ Шнековые питатели, ОЧИСТКА ЛИВНЕВЫХ СТОЧНЫХ ВОД Пескоуловитель, НАСОСНОЕ И КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (Грунфос, КСБ, Вило, КИТ, Взлёт, ТВП) Двухроторная вакуумная воздуходувка, ВОДОПОДГОТОВКУ Установки фильтрации и предподготовки, а также все для автомойки Автомойки на базе песчанно-гравийной фильтрации.

  В Сервисе диагностирует скважины, производит Канализацию в частном доме.

  обезвоживание осадков очистных сооружений также ббз <a href=https://bbzmos.ru>ббз</a>

 • Агрегатор яндекс такси по городу Самара позволяет людям вызвать авто когда и куда угодно. Произвести заказ машины можно позвонив оператору, через сайт Я.такси, воспользоваться мобильным сервисом. Очень важно указать время когда требуется автомобиль, ваш номер сотового, адрес.

  Заказывают Я. такси с детским креслом для перевозки деток, в вечернее время после посиделок безопаснее воспользоваться такси, чем сесть в авто нетрезвым, на вокзал или в аэропорт удобнее воспользоваться такси и не искать где оставить свой транспорт. Расчёт выполняется наличным или безналичным переводом. Время прибытия Yandex такси составляет от трех до 10 минут в среднем.

  Преимущества работы в нашем Я. такси: Моментальная регистрация в приложение, Незначительная комиссия, Оплата мгновенная, Постоянный поток заказов, Оператор круглосуточно на связи.

  Для работы в такси владельцу автомобиля следует оформиться лично и транспортное средство, это займёт не более пяти минут. Процент агрегатора будет составлять не свыше 20 % отдохода. Вы сможете получить заработную плату в любое время. У вас всегда будут заявки. Если будутвопросы сможете установить связь с круглосуточно функционирующей службой поддержки. Яндекс такси даёт возможность людям быстро добраться до места назначения. Заказывая данное Я. такси вы получите первоклассный сервис в г. Самара.

  работа таксистом : <a href=https://centrsnab163.ru>работа в яндекс такси на автомобиле компании</a>

 • Всем привет! <br /> Нашел интересные новости на этом сайте: http://limonos.ru : <br /> <a href=http://limonos.ru/arhitektura/>архитектура примеры</a> готическая архитектура <br /> новости шоу бизнеса россии последние http://limonos.ru/novosti-shou-biznesa/ <br /> http://limonos.ru/6962-puteshestvie-k-vilyuchinskomu-vulkanu.html <b> Путешествие к Вилючинскому вулкану </b> <br /> <a href=http://limonos.ru/21-otel-dvorec-v-samom-serdce-parizha.html> Отель-дворец в самом сердце Парижа </a> <b> Отель-дворец в самом сердце Парижа </b>

 • Our goal at vape4style.com is to deliver our clients along with the very best vaping experience achievable, helping them vape snappy!. Based in New York City as well as in service since 2015, our experts are actually a personalized vaping supermarket offering all kinds of vape mods, e-liquids, pure nicotine sodiums, shell devices, tanks, rolls, and also various other vaping extras, such as batteries as well as exterior chargers. Our e-juices are constantly new given that our team not simply market our products retail, however also distribute to neighborhood New York City retail stores as well as provide retail choices. This enables our team to constantly spin our supply, supplying our consumers and also retail stores with one of the most best supply possible.

  If you are a vaper or even making an effort to leave smoke, you remain in the right spot. Desire to spare some funds present? Rush and also join our email newsletter to receive exclusive club VIP, vape4style rebates, promos and also complimentary giveaways!

  We are actually an unique Northeast Yihi rep. We are also authorized reps of Poor Drip, Harbor Vape, Charlie’s Chalk Dirt, Beard Vape, SVRF through Saveur Vape, Ripe Vapes, Smok, Segeli, Shed Vape, Kangertech, Triton and many more. Do not find one thing you are actually looking for on our web site? Certainly not a complication! Simply let our company understand what you are searching for as well as our team will certainly locate it for you at a affordable price. Possess a concern regarding a particular item? Our vape specialists are going to rejoice to supply more information about everything our company offer. Just deliver us your concern or even contact us. Our team is going to rejoice to aid!

  best tobacco flavored ejuice retail store – <a href=https://vape4style.com/products/faucon-rdta-by-yihi-sx-mini>Yihi Faucon RDTA</a>

 • Главный сервис Яндекс такси даёт возможность вам вызвать автов любую точку города. Сделать заказ авто вы можете тремя способами: по телефону через оператора, на сайте Яндекс такси, мобильное приложение. Требуется назвать свой номер сотового, местонахождение, время когда нужна автомобиль.

  Можно заказать Я. такси вместе с детским креслом для перевозки деток, вечером после посиделок лучше прибегнуть к Я. такси, чем, например, сесть в транспортное средство нетрезвым, в аэропорт или на вокзал спокойнее пользоваться Яндекс такси и не искать где разместить свою машину. Расчёт происходит безналичным или наличным переводом. Время приезда Яндекс такси составляет от 5 до семи минут в среднем.

  Преимущества работы в нашем такси: Быстрая регистрация в приложение, Небольшая комиссия, Выплаты мгновенные, Постоянный поток заказов, Диспетчер круглые сутки на связи.

  Для работы в Я. такси водителю необходимо зарегистрироваться самому и автомашину, все это займёт пять мин. Наша комиссия будет составлять не более 15 % отдохода. Вы можете с легкость получать заработную плату в любое время. У вас всегда обязательно будут заказы. Если будутвопросы сегодня можно соединиться с круглосуточно действующей службой поддержки. Яндекс такси даёт возможность гражданам очень быстро добраться до места назначения. Заказывая современное Яндекс такси вы приобретаете люксовый сервис в городе.

  работа в такси на своей машине самара : <a href=https://centrsnab163.ru>яндекс такси вакансии</a>

 • Hello! Мы -студия разработки и создания web-сайтов. И меня зовут Антон, я учредитель большой группы профессионалов, разработчиков, специалистов, рерайтеров/копирайтеров, линкбилдеров, link builders, маркетологов, копирайтеров, оптимизаторов. Мы — команда амбициозных специалистов с 8-летним профессиональным опытом работы в области фриланса. Ваш интернет-сайт выйдет с нашей командой на новую высоту. Для вас мы предлагаем высококачественную раскрутку online-проектов в поисковиках! СЕО-специалисты которые сейчас задействованы в команде прошли громадный профессиональный путь, мы понимаем, каким образом грамотно создавать ваш сервис, продвинуть его на первое место, перестроить интернет-трафик в заказы. У нас сейчас есть для Всех вас бесплатное предложение по продвижению ваших online-сайтов. С нетерпением ждем Вас!

  бесплатные ссылки для продвижения сайта <a href=https://seoturbina.ru>бесплатный сео аудит</a>

 • Здравствуйте! интересный у вас сайт! <br /> Нашел класную базу кино: <b> лучшие мелодрамы русские скачать бесплатно торрент </b> <a href=http://kinoserialtv.net/>http://kinoserialtv.net/</a> <br /> Здесь: <a href=http://kinoserialtv.net/fantastika/>фантастика лучшие фильмы смотреть бесплатно 2018 2018</a> фильмы 2018 смотреть хорошем качестве бесплатно фантастика список 2018 <br /> Тут: смотреть лучшие сериалы комедии http://kinoserialtv.net/komediya/ список 2019 <br /> Тут: смотреть лучшие новинки мелодрам 2019 http://kinoserialtv.net/melodrama/ рейтинг 2019 <br /> Тут: http://kinoserialtv.net/12216-zarazhenie-contagion-2011.html <b> Смотреть Заражение / Contagion (2011) онлайн бесплатно </b> <br /> Здесь: http://kinoserialtv.net/14755-2-sezon-terrora-rasskazhet-o-prizrake-vremen-vtoroy-mirovoy.html

 • Привет всем участникам форума! интересный у вас сайт! <br /> Нашел обширную базу кино: <b> спартак смотреть сериал в хорошем качестве 720 </b> <a href=http://inspacefilm.ru/>http://inspacefilm.ru/</a> <br /> Здесь: Лучшие семейные фильмы онлайн http://inspacefilm.ru/semeynyy/ рейтинг 2018 <br /> Здесь: смотреть сериал меч 2 онлайн в хорошем http://inspacefilm.ru/serialy/ рейтинг 2018 <br /> Тут: <a href=http://inspacefilm.ru/triller/>смотреть бесплатно триллеры ужасы хорошего качества</a> лучшие триллеры детективы онлайн список 2018 <br /> Здесь: http://inspacefilm.ru/7188-posle-raboty-after-hours-1985.html <b> Смотреть После работы / After Hours (1985) онлайн бесплатно </b> <br /> Тут: http://inspacefilm.ru/10831-opublikovan-polnyy-saundtrek-filma-betmen-protiv-supermena.html

 • Здравствуйте! класный у вас сайт! <br /> Нашел обширную базу кино: <b> мультфильмы смотреть онлайн в хорошем качестве 720 </b> <a href=http://kinovalenok.tv/>http://kinovalenok.tv/</a> <br /> Тут: семейный фильм онлайн бесплатно в хорошем качестве http://kinovalenok.tv/semeynyy/ список 2018 <br /> Тут: сериалы тнт смотреть бесплатно в хорошем качестве http://kinovalenok.tv/serialy/ рейтинг 2019 <br /> Тут: <a href=http://kinovalenok.tv/triller/>смотреть лучшие триллеры по рейтингу зрителей</a> смотреть лучшие триллеры 2018 2019 рейтинг 2019 <br /> Здесь: http://kinovalenok.tv/316-prikvel-predystoriya-seriya-2.html <b> Спартак: Боги арены / Spartacus: Gods of the Arena (Приквел, предыстория) Серия 2 </b> <br /> Здесь: http://kinovalenok.tv/13893-obyavleny-nominanty-na-britanskuyu-premiyu-bafta.html

 • Созданная нами знаменитая компания Группа компаний ЩВРП Железногорск (Курская область) проводит современным способом видеодиагностикутехнических систем, сетей хозяйственно-бытовой, сетей хоз. бытовых, инженерных систем, ливневой канализации и так далее. <br /> Телеинспекция труб осуществляем специальной видео камерой, которая двигается по трубе и передаёт вид на видеомонитор и сразу проводится видеозапись изображения. <br /> Такая видиодиагностика позволяет определить качество стыков и стенок трубопроводов, места расположения изъянов, свищей и иных дефектов, обнаружить засоры и посторонние элементы, несанкционированные врезки и тому подобное. Видеоинспекция также может быть применена и при приёме трубопроводов после завершения выполнения строительных работ, проведения ремонта. <br /> Наибольшим положительным моментом устройства телеинспекции является сегодня ее мобильность, легкость доступа к трубам, а кроме того возможность получать изображение внутренних составляющих трубы.

  Наша производственная компания Открытое акционерное общество МПЦУ Междуреченск <br /> действует на объектах как индивидуальных так и государственных предприятиях.

  Полная очистка скважин – <a href=https://synergy90.ru>Геофизическое исследование скважин на воду</a>

 • Avatar użytkownika viking

  @Dawid: Musisz się nauczyć debugować swój kod. Po pierwsze: włącz pełne raportowanie błędów za pomocą error_reporting. Po drugie, jeśli masz rzucony wyjątek wyświetl go. Opis “mam problem z wyświetlaniem” nic kompletnie nie mówi.

 • Cześć, mały problem przy wyświetlaniu, starałem się też ręcznie dodać tabele w bazie danych, ale problem istnieje dalej. Jakieś rozwiązanie?

 • Avatar użytkownika viking

  @Jaras: Napisz jakie to konkretnie błędy bo inaczej ciężko będzie pomóc. U mnie działa.

 • Przy tworzeniu tabeli wyskakują błędy.

Dodaj komentarz

*
Nazwa zostanie wyświetlona wraz z komentarzem. Możesz też utworzyć nowe konto w serwisie, dzięki czemu uzyskasz dodatkową funkcjonalność.
*
Akceptowana jest ograniczona składnia Textile. Wszystkie tagi HTML zostaną usunięte.